Geometrie

14. červen 2012 | 18.07 | rubrika: Vědy

Geometrie (řecky γεωμετρία, z gé - země a metria - měření) je matematická věda, která se zabývá otázkami tvarů, velikostí, proporcí a vzájemných vztahů obrazců a útvarů a vlastnostmi prostorů. Geometrie bývá považována za jeden z nejstarších vědních

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Geologie

13. červen 2012 | 16.32 | rubrika: Vědy

Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř planety i na jejím povrchu. Jedná se o vědu deskriptivní (popisnou), analytickou (poskytuje výklad dějů) a historickou. Také se jedná o vědu časoprostorovou, protože zhodnocuje jevy určitého prostoru v určité době. Samotná geologie je velmi

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Geochronologie

9. červen 2012 | 16.36 | rubrika: Vědy

Geochronologie je jedna ze základních metod, pomocí které se v geologii určuje stáří hornin, minerálů a dalších přírodních objektů. K určení stáří se využívá radioaktivního rozpadu některých přírodních prvků jako například izotopu 238U na stabilní izotop 206Pb, který je závislý na stanovení přesného poločasu rozpadu, respektive na rozpadové konstantě

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Geochemie

8. červen 2012 | 18.28 | rubrika: Vědy

Geochemie je věda o chemickém složení Země, zkoumá obsah, distribuci a procesy migrace chemických prvků a jejich izotopů ve složkách geologického a životního prostředí na

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 31x

Geografie

7. červen 2012 | 16.29 | rubrika: Vědy

Geografie (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti), česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané "krajinná sféra"), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Označení se poprvé objevuje v 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Geodézie

6. červen 2012 | 15.16 | rubrika: Vědy

Geodézie (řecký γη = Země, δαιζω = dělit) je vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních vlastností zemského tělesa - geoidu - nebo části zemského povrchu případně objektů mimo Zemi. Pro výzkum využívá matematické, geometrické a fyzikální metody měření a výpočtů. Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Genologie

2. červen 2012 | 16.37 | rubrika: Vědy

Genologie (z řec. genos – rod) je literárněvědná disciplína, která se zabývá teoriíliterárních druhů a žánrů. Jako taková představuje typologii literární struktury. Pojem zavedl francouzský komparatista Paul van Tieghem ve 20. letech 20. století.Genologie není nezbytnou součástí literární vědy; je spíše jedním z přístupů, neboť záleží na tom, jakou platnost a

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 42x

Genetika

30. květen 2012 | 16.20 | rubrika: Vědy

Genetika (z řeckého genno γεννώ= plodím, rodím) je biologická věda, zabývající se dědičností, geny a proměnlivostí organismů. Název souvisí též se slovem gen, které označuje jednotku dědičné informace. Název genetika byl navržen Williamem Batesonem v roce 1906, když ji definoval jako: "Studium křížení a šlechtění rostlin" a až později

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Genealogie

27. květen 2012 | 16.37 | rubrika: Vědy

Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Gemologie

26. květen 2012 | 18.04 | rubrika: Vědy

Gemologie je věda zabývající se drahými kameny. Jedná se o aplikovanou mineralogii, která zkoumá vznik, lokaci, vlastnosti a technologie zpracování přírodních materiálů - drahokamů a polodrahokamů. Zaměřuje se na jejich identifikaci a rozlišení od umělých (syntetických) kamenů.

Gemologická laboratoř může odhalit zda je diamant

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x