Toxicita

15. září 2011 | 16.21 |

Toxicita je vlastnost chemických sloučenin, spočívající ve vyvolání otravy osob nebo zvířat, které látku požily, vdechly nebo absorbovaly přes kůži.

V zásadě všechny chemické sloučeniny mohou být při užití příliš velkého množství toxické. Například i požití velkého množství vody může rozvrátit homeostázu a způsobit člověku smrt. Rovněž prakticky všechny syntetické léky jsou ve větším množství toxické, přičemž čím jsou účinnější, tím jsou toxičtější.

Aby bylo možno toxicitu měřit a srovnávat, byla zavedena speciální stupnice označovaná zkratkou LD (z anglického Lethal dose - smrtelná dávka). Nejčastěji je možno setkat se s variantou LD50 - to je označení dávky, po které uhynulo 50 ze 100 pokusných krys, kterým byla látka podána všemi možnými způsoby (především orálně). Někdy se používá i varianta LD90 pro úhyn 90%. Jinou stupnicí, užívanou pro plynné sloučeniny, je smrtelná koncentrace ve vdechovaném vzduchu, ve zkratce LC. Toxicita je buď akutní po jednorázové aplikace, nebo chronická po opakované aplikaci. Při udávání hodnot LD je nutno zároveň s dávkou na kg, koncentrací zkoumané sloučeniny, uvést i způsob aplikace ( perorální, perkutanní,inhalační, parenterální (injekční),rektální...) dále uvést i druh zvířete, jeho pohlaví, stáří a dobu pozorování zvířete po aplikaci. U chronické toxicity je krom uvedených údajů nutné uvádět i intervaly aplikací a dobu celého pokusu.

Zde se využívá několik stupnic, dle organizmu na který má látka působit. Nejčastěji se látky dělí dle působení na člověka a na včely. V případě toxicity pro člověka jsou na obalech používaných látek uváděny tyto značky:

  • T+ - látka vysoce toxická
  • T - látka toxická
  • Xn - látka zdraví škodlivá
  • Xi - látka dráždivá
  • C - látka žíravá
  • bez značky pak látky, u nichž není toxicita udána

Z nejznámějších jedů: arsenik má LD50 = 20 mg/kg hmotnosti těla, kyanovodík má LD50 = 1.5 mg/kg a LD50 THC = 1259 mg/kg.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře