Městská policie

1. prosinec 2011 | 16.24 |

Obecní policie je v některých zemích druh orgánu prosazování práva, který je podřízen místní samosprávě, ne centrální moci vlády. Místní samospráva také sama nese náklady na provoz obecní policie, která působí zejména v oblasti veřejného pořádku na místní úrovni. Obecní policie zpravidla disponuje omezenějšími oprávněními oproti policii celostátní.

Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Postavení obecní policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Obecní policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou. V obci, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se obecní policie označuje jako městská policie. Působnost obecní policie vykonávají strážníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci.

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce na základě pověření zastupitelstva obce. Rada obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka, který je pak zpravidla označován jako velitel obecní policie. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
 • ve stanoveném rozsahu přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních a činí opatření k nápravě.

Při plnění svých úkolů obecní policie spolupracuje s Policií České republiky. Každý má právo obracet se na strážníka obecní policie se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Na základě veřejnoprávní smlouvy mezi příslušnými obcemi může obecní policie vykonávat svoji pravomoc i na území jiných obcí, které vlastní obecní policie nezřídily.

Strážníkem obecní policie se může stát občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii. Odborné předpoklady strážníků jsou blíže stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra, v níž je i stanoven způsob zjišťování způsobilosti uchazečů. O splnění podmínek se vydává osvědčení platné po dobu trvání pracovního poměru strážníka, nejdéle po dobu tří let.

Uchazeč o pracovní poměr strážníka nesmí být v minulosti pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, ledaže by se na něho podle zákona hledělo, jako by nebyl odsouzen, a dále nesmí být v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za nedbalostní trestný čin spočívající v jednání, které je v rozporu s posláním strážníka. Překážkou je rovněž pravomocné uložení sankce za přestupek nebo jiný správní delikt v posledních 5 letech, pokud delikt spočíval v jednání v rozporu s posláním strážníka.

Strážníci jsou při plnění úkolů obecní policie oprávněni:

 • požadovat vysvětlení
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • vstoupit do živnostenských provozoven
 • zastavovat vozidla na pozemních komunikacích ve vymezených případech
 • měřit rychlost vozidel na pozemních komunikacích

Obecní a městské policie působí i v dalších státech:

 • Brazílie – Guardas municipais
 • Francie – Police municipale
 • Itálie – Polizia Municipale, Polizia Urbana a Polizia locale
 • Polsko – Straż miejska a Straż gminna
 • Rakousko – Gemeindepolizei a Stadtpolizei
 • Španělsko – Policía Local
 • Švýcarsko – Gemeindepolizei a Stadtpolizei

Soubor:Praha-policie-auto.jpgSoubor:Prague city guard, policeman.jpg

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář